Informacja o realizowanych projektach

Firma GeoSIGMA Polska Rafał Figlarski realizuje projekt pt.

"Zakup usługi badawczo-rozwojowej polegającej na opracowaniu nowego narzędzia do
budowy aplikacji internetowych PuzelCMS 3.0 oraz opracowaniu ulepszonego procesu
komunikacji z klientem."

w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego

OŚ Priorytetowa 1 PRZEDSIĘBIORSTWA I INNOWACJE
Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa
Poddziałanie 1.2.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa – ZIT WrOF
Schemat 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw –„Bon na innowację”

Wysokość uzyskanego dofinansowania: 98008,40 zł